Uw bioproducten uitvoeren op de europese markt

pictogramme terre

Bent u producent, bereider of uitvoerder van bioproducten buiten Europa? En wilt u uw bioproducten in alle vertrouwen verkopen op de Europese markt?

CERTISYS® helpt u graag!

Wat is uw bioactiviteit?

Uw bedrijf is buiten de Europese Unie (EU) gevestigd. U produceert biologische plantaardige producten of u koopt biologische landbouwgrondstoffen en verwerkt ze.  U wilt uw bioproducten laten certificeren volgens de regels die in de EU van toepassing zijn om ze vervolgens uit te voeren op de Europese markt.

Welke informatie is essentieel om uw bioproducten uit te voeren op de Europese markt?

De Europese Commissie heeft een lijst met controleorganen voor biocontrole opgesteld waarvan ze erkent dat die regels inzake productie en controle toepassen die gelijkwaardig zijn aan de regels in de Europese Unie. In deze lijst staan de landen en de productcategorieën waarvoor deze controleorganen erkend zijn. Ze werd gepubliceerd in de Verordening (EU) 2021/2325 bijlage II en wordt regelmatig bijgewerkt.

In de volgende landen is CERTISYS® erkend: Benin, Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Democratische Republiek Congo, Ivoorkust, Ghana, Mali, Uganda, Rwanda, Senegal, Tanzania en Togo. Ook hier begeleiden wij u dus graag bij de certificatie van alle verwerkte en niet-verwerkte biologische plantaardige producten bestemd voor de menselijke voeding.

banane bio

1. Verzamel informatie

De eerste stap in het certificatieproces is de nodige gegevens verzamelen. In onze CERTISYS-standaarden  (book 1 book 2) vindt u alle productieregels, de bepalingen rond etikettering en de controlemaatregelen voor de marktdeelnemers in landen buiten de EU die overwegen om uit te voeren naar een van de lidstaten van de Europese Unie (EU).

mangues bio
Burkina 1 (1)

2. Bezorg ons de nodige documenten om uw dossier te openen

Bezorg ons de kennisgeving van uw activiteit, samen met de beschrijving van uw project. Wij onderzoeken uw aanvraag en beslissen of ze ontvankelijk is.

 

Vervolgens ontvangt u een gepersonaliseerde prijsofferte op basis van het geldende tarief en het barema dat van toepassing is op de beschrijving van uw project. Onze offertes zijn gebaseerd op een inschatting van de tijd die nodig is voor de controle en de certificatie van uw project.

De volgende elementen zijn er altijd in opgenomen: de afname van ten minste één staal en de analyse ervan door een erkend laboratorium, de onkosten en logistieke kosten van de controleur, de kosten voor de certificatie inclusief de opvolging ervan en de kosten voor het opstellen van de certificaten.

Nadat u onze offerte hebt goedgekeurd, bezorgt u ons het ondertekende CERTISYS-dienstverleningscontract. Daarna maakt een auditor praktische afspraken met u over zijn bezoek aan de verschillende productie- en bereidingsplaatsen en de plaatsen waar de producten worden opgeslagen voor ze worden uitgevoerd.

3. Vul uw Biologisch Systeem Plan (BSP) in

Bereid uw BSP voor: omschrijf uw productiesysteem en de maatregelen die genomen zijn om het goede beheer van uw biologische producties te waarborgen. Gebruik hiervoor het document ‘Biologisch Systeem Plan’. Het BSP is een beheersplan tussen u en CERTISYS®. Het bevat een omschrijving van alle aspecten van de biolandbouwproductie of de biobereiding. Dit plan moet in onderling overleg worden opgesteld, aangepast en goedgekeurd. Bovendien wordt het afgestemd op de specifieke kenmerken van uw project.

Burkina 1 (12)
pommes de cajou bio

4. CERTISYS® voert een audit van uw bioactiviteiten uit

Na afloop van zijn bezoek stelt de auditor een controleverslag op en bespreekt hij samen met u wat beter moet, net als eventuele niet conformiteiten. U verbindt zich ertoe om voor die niet conformiteiten binnen een bepaalde termijn de passende corrigerende maatregelen te nemen. Na ondertekening door beide partijen ontvangt u een kopie van het verslag.

5. CERTISYS® certificeert uw bioproject

Als onze certificatiedienst een gunstig advies geeft na een grondig onderzoek van uw dossier, wordt uw project gecertificeerd. Wij reiken een certificaat uit met de details van uw gecertificeerde producties in de biologische landbouw. U kunt uw certificaat ook onmiddellijk raadplegen op onze website www.certisys.eu.

Telkens als u gecertificeerde producten uitvoert naar de EU, moet u een Controlecertificaat (COI) voorleggen. Dat certificaat vraagt u aan via TRACES vóór de goederen vertrekken. Het is belangrijk dat u uw eCOI door CERTISYS laat valideren in vak 18 voordat de goederen vertrekken.

Elke uitvoer van gecertificeerde producten naar het Verenigd Koninkrijk moet vergezeld gaan van een Controlecertificaat (COI), dat u via MyCertisys moet aanvragen voordat de goederen vertrekken.

ensemble de noix bio
olives bio

6. Volg uw project jaar na jaar op

Elk jaar krijgt u de vraag om uw ‘Kennisgeving’ en uw ‘Biologisch Systeem Plan’ bij te werken. Op dat moment moet u ons de wijzigingen die in de loop van het jaar in het beheer van uw project zijn doorgevoerd meedelen. U ontvangt dan een aangepaste prijsofferte voor de verdere controles van uw project.

Om de controlekosten te beperken, kunt u werken met een intern auditsysteem dat is opgezet door een groep van producenten. In dat geval controleert CERTISYS® de interne auditprocedures. De interne audit bestaat uit een technische omkadering van de producenten op het vlak van biologische landbouw (kennisverspreiding), de identificatie van de producenten en de percelen en de controle van de naleving van de vereisten inzake biologische landbouw. Meer informatie over de groepscertificatie van producenten vindt u hier.

certisys-image-22

Bioproducten die worden ingevoerd op de Europese markt, moeten een eCOI hebben. Voor meer informatie kunt u de geldende Verordening EU 2021/2306 over dit onderwerp raadplegen.

CERTISYS® is ook erkend door de Zwitserse overheid voor de controle van uitvoerders van bioproducten naar Zwitserland uit dezelfde dertien Afrikaanse landen die we eerder al aanhaalden.

U kunt ook hier vinden :Reminder of important procedures for importing your products into the EU

Biologische producten die op de markt van het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd, moeten altijd vergezeld gaan van een certificaat betreffende de partij. Voor meer informatie kunt u de huidige Verordening over dit onderwerp raadplegen.

Het is ook mogelijk om wilde planten (zoals boterboom) die vanzelf groeien in natuurgebieden, bossen en landbouwgebieden te verkopen met een biogarantie, op voorwaarde dat:

 • Deze gebieden gedurende een periode van minstens drie jaar vóór de oogst niet werden behandeld met andere producten dan producten die mogen worden gebruikt in de biologische productie;
 • De oogst de stabiliteit van de natuurlijke habitat of het behoud van de soorten in het oogstgebied niet in gevaar brengt.
certisys-image-22

Op het etiket

De code van het controleorgaan moet verplicht worden vermeld op het etiket, op voorwaarde dat CERTISYS® officieel werd erkend als gelijkwaardig controleorgaan.

De structuur van de code van CERTISYS® ziet er als volgt uit: AB-BIO-128

AB moet worden vervangen door de ISO-code van het land in kwestie:

 • Voor Burkina Faso: BF-BIO-128
 • Voor Senegal: SN-BIO-128
 • Voor Ghana: GH-BIO-128
 • Voor Mali: ML-BIO-128

Het gebruik van het Europese logo is facultatief.

De vermelding inzake de landbouwoorsprong van de ingrediënten is gekoppeld aan het gebruik van het logo. Als het logo wordt gebruikt, moet de vermelding ‘niet-EU-landbouw’ voorkomen onder de verwijzing naar het controleorgaan, in hetzelfde gezichtsveld als het logo.

Op de commerciële documenten

Deze vermeldingen zijn verplicht:

 • de benaming van de ‘bioproducten’;
 • de verwijzing naar het controleorgaan. Bijvoorbeeld: CERTISYS-BF-BIO-128.
étale de fruits bio

Wij behandelen elk dossier afzonderlijk. Voor elk dossier stellen we dus een offerte op maat op, gebaseerd op onze tarieven voor internationale projecten.

Hoe verloopt uw biocontrole?

Bij een controle gaat de auditor van CERTISYS® onder meer de volgende zaken na:

 • Of de projectomschrijving conform is, zowel op het vlak van de bewerkte oppervlaktes, de herkomst van het zaaigoed en de planten en de technische procedure, als op het vlak van de administratieve registratie en de traceerbaarheid van de oogsten. Dat doet de auditor tijdens zijn bezoek aan de verschillende productiesites
 • Het certificaat en de herkomst van de basisgrondstoffen
 • De opslagplaatsen
 • De maatregelen om de conventionele producten te scheiden van de bioproducten
 • De recepten en bereidingsprocessen
 • De etikettering
 • De verpakkingsmaterialen (enkel voor BioSuisse)
ensemble de noix bio
prunes bio

Er kunnen op elk moment in het productieproces stalen worden genomen (van de grond tot het afgewerkte product, en tijdens alle tussenstadia). Dat gebeurt routinematig of bij twijfels over de conformiteit van de productiewijze. Een onafhankelijk erkend laboratorium analyseert deze stalen.

Na afloop van zijn bezoek stelt de auditor een controleverslag op en bespreekt hij samen met u wat beter moet, net als eventuele niet conformiteiten. U verbindt zich ertoe om voor die niet conformiteiten binnen een bepaalde termijn de passende corrigerende maatregelen te nemen.

Na ondertekening door beide partijen ontvangt u een kopie van het verslag. Vervolgens legt de auditor het verslag voor aan het certificatieteam, zodat een beslissing kan worden genomen. Tot slot worden de certificaten opgesteld.

Telkens als u gecertificeerde bioproducten uitvoert naar de Europese Unie, moet u een Controlecertificaat (COI) voorleggen. Dat certificaat vraagt u aan via TRACES vóór de goederen vertrekken. Het is belangrijk dat u uw eCOI door CERTISYS® laat valideren in vak 18 ten laatste 10 dagen na vertrek van de goederen.

Er bestaan verschillende soorten controles:

 • Een jaarlijkse controle: uw activiteit moet minstens eenmaal per jaar worden geïnspecteerd.
 • Een bijkomende controle: deze controle kan plaatsvinden als uw project in de loop van het jaar grote veranderingen ondergaat of als wij noodzakelijke bijkomende informatie nodig hebben. Hiervoor stellen we een bijkomende offerte op.
 • Onaangekondigde controles op basis van een risicoanalyse.
noix de cajou bio

Uw info pakket om internationale BIO-Landbouwer te worden.

Nuttige info

Documenten die u moet invullen om een bio certificatie dossier bij Certisys te openen.

Hoe versturen?

Stuur ons de twee documenten volledig ingevuld en ondertekend terug:

 • Per e-mail naar client@certisys.eu, enkel per PDF-formaat.
 • OF per post naar Certisys bv – Guldensporenpark 120 B-9820 Merelbeke

Andere nuttige documenten als internationale BIO-landbouwer

Wenst u meer informatie
of vraag een offerte aan ?

Contacteer ons