Privacybeleid

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking
tot het gebruik van de site

 

CERTISYS verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zij eventueel verzamelt bij het gebruik van de site of bij een contactopname via de telefoon, per e-mail of via het op de site beschikbare contactformulier, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);

VOORWOORD

Dit privacybeleid met betrekking tot het gebruik van de site is bedoeld om de volgende elementen te beschrijven:

 • De soorten persoonsgegevens die CERTISYS kan verzamelen bij het gebruik van de Site, of bij contact per telefoon, per e-mail of via het contactformulier dat op de Site beschikbaar is,
 • De doeleinden van de verwerking die zij verricht en de rechtsgrondslag daarvoor,
 • De mogelijke ontvangers van de persoonsgegevens,
 • De duur van de bewaring van de persoonsgegevens, en
 • De rechten die gepaard gaan met uw persoonsgegevens.

 

1/ SOORTEN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS EN BRONNEN

CERTISYS zorgt ervoor dat zij alleen gegevens verzamelt en verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor zij worden verwerkt (gegevensminimalisatie).

In het kader van de toegang tot en het gebruik van de site, of uw contactopname via de telefoon, per e-mail of via het op de site beschikbare formulier contact, kan CERTISYS toegang hebben tot de volgende gegevens

 • Uw naam (namen) en achternaam (-namen)
 • Uw persoonlijke en/of professionele e-mailadres
 • Uw persoonlijke en/of zakelijke telefoonnummer
 • Uw postadres/uw locatie in de wereld
 • Alle persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker zelf worden verstrekt

2/ DOELEINDEN EN RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

De door CERTISYS uitgevoerde verwerking beantwoordt aan uitdrukkelijk omschreven, legitieme en welbepaalde doeleinden.

Uw gegevens worden door CERTISYS verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om te antwoorden op het verzoek dat u via het contactformulier, per telefoon of per e-mail heeft gedaan. In dit geval gebeurt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een legitiem belang dat door CERTISYS wordt nagestreefd, namelijk de opvolging van uw contactopname;
 • Om de site optimaal te laten werken. Indien u niet wenst te worden opgenomen in de statistische gegevens van de Site, kunt u uw voorkeur wijzigen op de specifieke pagina gewijd aan het cookiebeleid die beschikbaar is op de Site

3/ BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

CERTISYS bewaart uw gegevens zo lang als nodig is om het doeleinde te bereiken waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien het gebruik van uw gegevens noodzakelijk wordt gemaakt voor een ander doeleinde dan dat waarvoor uw persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, verbindt CERTISYS zich ertoe u daarvan op de hoogte te brengen en zo nodig vooraf uw toestemming te vragen.

4/ DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

CERTISYS verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens alleen door te geven aan entiteiten van de ECOCERT-groep, of aan verwerkers, die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, met als doel om aan uw verzoek te voldoen.

 

5/ UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN DE TOEPASSELIJKE PROCEDURE

Krachtens de AVG geniet u bepaalde rechten m.b.t. uw persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid en het recht om te bepalen wat er met uw gegevens gebeurt na uw overlijden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

 • Per e-mail aan het volgende adres: personaldata@certisys.eu
 • Of per post naar het volgende adres
  CERTISYS
  Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
  Rue Joseph Bouché 57/3
  5310 BOLINNE
  BELGIË

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een geldig identiteitsbewijs.

Indien u uw rechten niet kunt uitoefenen met behulp van de hierboven beschreven procedure en u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de regelgeving, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), hetzij via een formulier dat u kunt vinden op haar website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger, hetzij per e-mail ter attentie van haar functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) op het postadres dat beschikbaar is op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.