Privacybeleid

Beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens door CERTISYS in het kader van de toegang tot en het gebruik van haar website

 1. Inhoud

 2. Doel 1
 3. Context 1
 4. Definities. 1
 5. Rechten van de gebruikers 2
 6. Types verzamelde gegevens 2
 7. Methode van inzameling. 3
 8. Rechtsgronden van de verwerkingen. 3
 9. Doeleinden van de verwerkingen. 3
 10. Bewaring van de gegevens. 3
 11. Doorgifte aan derden. 3

 

 1. Doel

Deze beleidsverklaring beschrijft op welke wijze CERTISYS de persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verspreidt die de gebruikers van haar website doorgeven via die website.

 

 1. Context

CERTISYS heeft altijd veel belang gehecht aan de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt. Met het oog daarop verbindt CERTISYS zich ertoe om de geldende regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, volledig na te leven, en met name de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

 

 1. Definities

 • Gebruiker: Natuurlijke persoon die verbinding maakt met de website van CERTISYS
 • Persoonsgegevens (of ook ‘persoonlijke gegevens’ genoemd): alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking: alle handelingen die worden uitgevoerd met betrekking tot de persoonsgegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: natuurlijke persoon of rechtspersoon, instelling, dienst of elke andere instelling die, alleen of samen met anderen, het doeleinde en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens definieert. In dit geval is dat CERTISYS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan het De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, geldig vertegenwoordigd door Franck Brasseur, Algemeen Directeur.

 

 1. Rechten van de gebruikers

De gebruikers beschikken over de volgende rechten:

 • recht van inzage;
 • recht op rectificatie in geval van fouten;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
 • recht van bezwaar.

Om deze rechten uit te oefenen richten de gebruikers hun verzoeken aan de GDPR-contactpersoon die is aangesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke, via het volgende e-mailadres: personaldata@certisys.eu of via de post op het volgende adres: rue Joseph Bouché, 57/3, 5310 Bolinne, België.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen vrijgesteld zijn van het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid overeenkomstig de GDPR of de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van het privéleven.

Indien een gebruiker niet tevreden is over de manier waarop CERTISYS zijn persoonsgegevens verwerkt, en als hij van mening is dat het probleem niet kan worden opgelost door contact op te nemen met CERTISYS, dan erkennen de toepasselijke wetten betreffende de bescherming van het privéleven het recht voor de gebruikers om een klacht neer te leggen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

 1. Types verzamelde gegevens

CERTISYS ziet erop toe om alleen de gegevens te verzamelen en te verwerken die nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt.

De persoonsgegevens die CERTISYS kan verzamelen in het kader van haar relaties met de internetgebruikers:

 • Geslacht: Mevrouw/Meneer/X
 • Naam
 • Voornaam
 • Adres (e-mail- en/of postadres)
 • Telefoon
 • IP-adres van de gebruiker
 • Alle persoonsgegevens die de gebruiker zelf vrijwillig doorgeeft

 

 1. Methode van inzameling

De persoonsgegevens van de gebruikers van de website worden verzameld via het online contactformulier. Het IP-adres van de gebruiker wordt verzameld en anoniem gemaakt door Google Analytics.

 

 1. Rechtsgronden van de verwerkingen

 • De toestemming van de betrokkene, die te allen tijde het recht heeft om zijn of haar toestemming in te trekken (zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven, in het gedrang brengt);
 • Het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

 1. Doeleinden van de verwerkingen

CERTISYS verzamelt de persoonsgegevens van haar internetgebruikers met het volgende doel:

 • om hun verzoeken te beantwoorden en hun klachten op te lossen;
 • om hen informatie over haar activiteiten te sturen;
 • om beslissingen te nemen over het verlenen van diensten aan hen;
 • om de rechten van de gebruikers te beheren;
 • om zich te schikken naar de toepasselijke wetten en reglementaire verplichtingen (met inbegrip van de wetten buiten het land van verblijf van de gebruiker).

Indien CERTISYS andere gegevens verzamelt of de persoonsgegevens voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden verwerkt, brengt CERTISYS de gebruikers daarvan op de hoogte via een pop-upvenster dat verschijnt bij de eerste verbinding met de website na de wijziging.

 

 1. Bewaring van de gegevens

De persoonsgegevens van de internetgebruikers worden 3 jaar bewaard na het laatste contact met CERTISYS en daarna vernietigd.

 

 1. Doorgifte aan derden

CERTISYS kan de persoonsgegevens van de gebruiker doorgeven aan een derde, die in de Europese Unie of daarbuiten is gevestigd. In dat geval verbindt CERTISYS zich ertoe om de gegevens enkel door te geven voor de hierboven vermelde doeleinden.