Starten met BIO

Wilt u uw biologische producten laten certificeren en het Europese biolabel gebruiken?

Lees hier welke stappen u moet volgen om uw biocertificaat te krijgen.

In deze stappen verduidelijken we wat iedere marktdeelnemer moet doen voor zijn aanvraag om de benaming ‘biologisch’ te mogen gebruiken in het kader van de Europese reglementering en de gewestelijke besluiten betreffende de biologische productie.

Hieronder vindt u de algemene informatie om te starten met bio en de specifieke informatie per activiteitensector.  Alle nuttige documenten en onze tarieven  staan online.

1. Verzamel informatie

Neem contact op met het team van CERTISYS® en vraag uw informatiepakket aan. Dat kan via e-mail (info@certisys.eu) of telefonisch op het nummer 081 600 377.

Het informatiepakket bevat:

  • De kennisgeving van de activiteit
  • Het dienstverleningscontract
  • De tarieven
  • De geldende reglementeringen en andere wettelijke vereisten rond voedselveiligheid enz.

Om uw biocertificaat te krijgen, moet u een btw-nummer hebben en aangesloten zijn bij het FAVV. Meer informatie over de Europese en gewestelijke reglementeringen inzake biologische landbouw vindt u in onze praktische gidsen.

Als landbouwer kunt u voor meer informatie ook terecht bij de begeleidingsinstanties zoals Biowallonie, de beroepsverenigingen, de UNAB, de FWA, Unitrab en de proefcentra.

lopin de terre avec un radis bio
plantation bio sous serre

2. Registreer u

Wilt u uw activiteit laten certificeren? Bezorg ons dan de kennisgeving van uw activiteit en een ingevuld een contract van dienstverlening  via e-mail allen in PDF-formaat (operator@certisys.eu) OF per post (CERTISYS bv – Rue Joseph Bouché 57/3 – 5310 Bolinne).

Ons team controleert of uw gegevens overeenstemmen met de gegevens bij de KBO, de btw-administratie en het FAVV. Na die controle neemt ons team contact met u op om u op de hoogte te brengen over het vervolg van uw dossier.

Bent u landbouwer? Dan dient u ons ook de kennisgeving van de percelen en de oppervlakteverklaring te bezorgen met de fotoplannen als u uw percelen aan het Gewest heeft aangegeven.

Zodra uw dossier geopend is wordt een voorschotfactuur opgesteld.

Wat de facturatie betreft, vindt u alle informatie en voorwaarden op onze pagina tarieven.

3. Laat u controleren

Zodra uw dossier geopend is, zal de CERTISYS-auditeur die instaat voor uw dossier contact met u opnemen om een afspraak te maken voor de erkenningscontrole binnen dertig kalenderdagen.

Bij die eerste controle ontvangt u alle informatie met de verschillende formulieren en documenten over uw activiteit.

De auditeur overloopt samen met u de belangrijkste punten uit de reglementering inzake biologische landbouw die van toepassing zijn voor uw bedrijf en licht ze ook toe.

Al die informatie (omschrijving van uw activiteiten, aard en herkomst van de inputs, conformiteit van uw installaties, aanwezigheid van procedures enz.) wordt opgenomen in een controleverslag.

Er kunnen ook stalen worden genomen. Deze stalen worden geanalyseerd door een erkend en onafhankelijk laboratorium. Vervolgens moeten uw verschillende vestigingen elk jaar volledig worden gecontroleerd.

De facturen voor de controle en de certificatie worden opgesteld op basis van de geldende en door de overheid goedgekeurde tarieven. De jaarlijkse bijdrage wordt gespreid over minstens twee facturen per jaar, los van de controlebezoeken.

tomate jaune bio
mon-activite-nl

4. Krijg uw certificaat

Na de controle legt de auditeur zijn verslag voor aan de certificatiedienst die onafhankelijk een beslissing neemt.

Is alles conform? Dan krijgt u een standaardcertificaat met daarop alle activiteiten en de generieke namen van de productcategorieën met biogarantie.

Zijn er non-conformiteiten? Dan wordt de beslissing om een certificaat uit te reiken genomen op basis van een rooster met non-conformiteiten en een sanctiebarema dat werd vastgelegd door de overheid. U ontvangt een brief waarin u wordt gevraagd om de non-conformiteit binnen een bepaalde termijn in orde te brengen.  In het kader van een kwaliteitssysteem is het belangrijk om een positieve relatie op te bouwen waarbij correctieve maatregelen worden genomen indien een non-conformiteit wordt vastgesteld.

Iedere marktdeelnemer wordt minstens eenmaal per jaar gecontroleerd. Dat geldt ook voor elke vestiging die gekoppeld is aan een bedrijf en waarvoor een kennisgeving werd ingediend voor een bioactiviteit.

5. Verkoop uw producten

U mag alleen producten verkopen met de benaming ‘BIO’ die behoren tot de categorieën vermeld op uw certificaat.

Bent u landbouwer? Volgens de reglementering mag u de term ‘biologische landbouw’ gebruiken aan het einde van uw omschakelingsperiode. Bij de kennisgeving van uw activiteit, na afloop van de erkenningscontrole, ontvangt u een verbintenisattest voor het eerste exploitatiejaar. Uw producten mogen tijdens die periode dus niet de benaming ‘BIO’ dragen. Voor het tweede exploitatiejaar krijgt u een omschakelingscertificaat. Daarmee kunt u uw producten verkopen met het label ‘in omschakeling naar de biologische landbouw’. Na afloop van uw omschakelingsperiode ontvangt u een biocertificaat waarmee u uw producten met het biostatuut op de markt kunt brengen.

caisse de radis bio et de fraises bio

Welk type marktdeelnemer bent u?

Bepaal de exacte aard van uw activiteit en raadpleeg vervolgens de gedetailleerde en specifieke informatie die voor u van toepassing is.

pictogramme poule

U hebt een landbouwbedrijf met gewassen en/of dieren?

pictogramme pain

U verwerkt grondstoffen tot afgewerkte producten?

pictogramme camion

U koopt producten en verkoopt ze aan andere bedrijven, zonder dat u de verpakking verandert?

pictogramme bateau

U voert producten in uit landen buiten de EU of u voert uw producten uit buiten de EU?

pictogramme caddie

U verkoopt verpakte producten of producten in bulk aan eindconsumenten zonder dat u ze produceert of verwerkt?

pictogramme jeune pousse

U verkoopt meststoffen aan bioproducenten?

pictogramme assiette

U werkt in de restaurantsector en gebruikt bioproducten in uw grootkeuken?

Brussel-Wallonië

pictogramme maquilage

U produceert cosmetica of reinigingsproducten?

pictogramme terre

U bent producent, verwerker of uitvoerder van bioproducten buiten Europa en u wilt uw producten in Europa of in de Verenigde Staten verkopen.