Voedselveiligheid

CERTISYS biedt u 3 certificeringen voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en duurzame ontwikkeling, afhankelijk van uw productieactiviteit.   

De autocontrolegids G-040 van het FAVV voor de primaire sector en het lastenboek van Vegaplan hebben een uitsluitend Belgische draagwijdte en beantwoorden aan de vereisten inzake de veiligheid van de voedselketen.

In België zijn alle marktdeelnemers die actief zijn in de voedselketen wettelijk verplicht om over een autocontrolesysteem te beschikken. Autocontrole is het geheel van maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake:

 • De voedselveiligheid,
 • De kwaliteit van de producten waarvoor het FAVV bevoegd is,
 • De traceerbaarheid in alle stadia van de productie, verwerking en distributie.
radis bio

De validering van dit systeem door een certificeringsinstantie zoals CERTISYS® is niet verplicht, maar biedt u verschillende voordelen: 

 • Een verlaging van het aantal inspecties door het FAVV;
 • Een verlaging van het bedrag van uw jaarlijkse bijdrage aan het FAVV

CERTISYS® biedt u 3 certificeringen voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en duurzame ontwikkeling, afhankelijk van uw productieactiviteit.

De GlobalG.A.P.-certificering garandeert de naleving van de normen inzake voedselveiligheid EN duurzame ontwikkeling. Het heeft een internationale reikwijdte. Het is geschikt als u uw producten op de markt wilt brengen en aan de eisen van uw klanten wilt voldoen, zowel lokaal als internationaal.

2022-08-19-certisys-0275

FAVV Autocontrolegids G-040 – Primaire sector

Deze gids is bestemd voor landbouwers die actief zijn in de primaire plantaardige en dierlijke productie.  Ze bevat de voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen, de diergezondheid en de traceerbaarheid die onder de bevoegdheid van het FAVV in de primaire productiesector vallen.

De reikwijdte van deze certificering is uitsluitend Belgisch.

Deze sectorgids bestaat uit vier modules:

 • Module A: Primaire plantaardige productie
 • Module B: Voedergewassen
 • Module C: Primaire dierlijke productie
 • Module D: Niet-eetbare tuinbouwproductie
logo vegaplan

VEGAPLAN

De Vegaplan Standaard is bedoeld voor landbouwers die zich bezighouden met primaire groenteteelt. De norm omvat alle wettelijke voorschriften voor voedselveiligheid en aanvullende voorschriften voor productveiligheid, traceerbaarheid en productkwaliteit in de voedselketen. De norm bevat ook eisen inzake duurzaamheid en omvat de wettelijke voorschriften voor geïntegreerde bestrijding van schadelijke organismen. Het is van toepassing op alle gewassen (behalve niet-eetbare tuinbouw- en siergewassen). Het toepassingsgebied is uitsluitend Belgisch.

Deze certificering is het bewijs dat u voldoet aan:

 • De wettelijke voorschriften van het FAVV inzake autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Zo geniet u van een aanzienlijke vermindering van uw jaarlijkse bijdrage aan het FAVV en wordt u aan minder controles onderworpen;
 • Regionale eisen voor een duurzaam gebruik van pesticiden en de invoering van geïntegreerde gewasbescherming;
 • De criteria die de kwaliteit bepalen die door de kopers (veilingen, handel en verwerkende industrieën) worden opgelegd;
 • Een groot aantal randvoorwaarden die de toegang tot steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bepalen;
 • Verwachtingen inzake duurzaamheid, ook voor biobrandstofgewassen.

Als u al biologisch gecertificeerd bent, zult u gemakkelijker de Vegaplan-certificering kunnen verkrijgen. Veel van de beginselen zijn immers gelijkaardig aan de lastenboeken van de biologische landbouw (EU) en zijn gebaseerd op dezelfde waarden: duurzaamheid, geïntegreerde bestrijding, traceerbaarheid, kwaliteit.

logo globalgap

GLOBALG.A.P.

Deze certificering is bedoeld voor landbouwers (plantaardige en dierlijke productie) en verwerkers. GLOBALG.A.P. is een internationaal erkende reeks normen voor goede landbouwpraktijken. Hiermee kunt u voldoen aan de eisen van de verdelers op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheid op wereldschaal.

5 voordelen van de GLOBALG.A.P.-certificering

 • Geef uw producten een toegevoegde waarde door te voldoen aan de wereldwijd erkende GLOBALG.A.P.-normen.
 • Krijg toegang tot nieuwe lokale en internationale klanten, markten, leveranciers en distributeurs.
 • Verminder uw blootstelling aan reputatierisico’s op het gebied van voedsel- en productveiligheid.
 • Optimaliseer de efficiëntie van uw processen en het beheer van uw bedrijf.
 • Krijg een GLOBALG.A.P. Nummer (GGN) voor eenvoudige identificatie en traceerbaarheid in de business-to-business handel.

Als u al biologisch gecertificeerd bent, zult u gemakkelijker de GLOBALG.A.P.-certificering kunnen verkrijgen, aangezien veel van de beginselen vergelijkbaar zijn met de EU-lastenboeken voor biologische landbouw en gebaseerd zijn op dezelfde waarden: duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn en respect voor het milieu.