Landbouwgrondstoffen/Inputs

Welke meststoffen mogen in bio gebruikt worden? Hoe gaat men na of ze conform zijn? Welke eisen worden gesteld aan bioproducten om bruikbaar te zijn in de biologische landbouw? Dit zijn de te volgen stappen om te mogen verwijzen naar de controle van Certisys.

 • BIO controle

  Waarin bestaat de controle?

  U wilt biocertificatie voor wat u doet? Neem kennis van de bestaande regelgevingen.
  Volg de stappen om met bio te starten en download de formulieren.
  Alle de tarieven zijn online beschikbaar.

  Controle van meststoffen in de biologische landbouw Controle van meststoffen in de biologische landbouw(pdf)


  Deze controle is gebaseerd op dezelfde principes als de controle van verwerkers van biologische landbouwproducten. De leverancier blijft altijd verantwoordelijk voor de verbintenissen die hij tegenover zijn klant en het controleorgaan aangaat.

  Complete jaarlijkse controle ter plaatse, met:
  • Controle van de installaties,
  • Controle van de aankoop van grondstoffen en de waarborgen erop,
  • Controle van de etikettering met betrekking tot het verwijzen naar de biologische landbouw,
  • Overeenstemming tussen de hoeveelheid aangekochte grondstof en verkochte afgewerkte producten,
  Bemonstering met het oog op analyse (samenstelling, zware metalen, pesticiden…),
  Deze jaarlijkse controle wordt aangevuld met onverwachte controles.

  Afhankelijk van het resultaat van de controles levert Certisys een conformiteitsattest af, waardoor de leverancier naar Certisys mag verwijzen.
  U mag ook onze affichette ophangen en een specifieke logo gebruiken.
  LogoBook LogoBook(pdf)       

  Wat is de bestaande regelgeving?

  In principe is het de producent die er voor moet zorgen dat hij over voldoende waarborgen beschikt die bewijzen dat de aangekochte meststoffen conform zijn met de bioregelgeving.  De verkoper verbindt er zich toe een conform product te leveren.
  Waarborgen bekomen voor enkelvoudige minerale meststoffen is vrij eenvoudig.  Dit is echter veel ingewikkelder voor samengestelde meststoffen of organische stoffen.  Certisys heeft daarom een controle- en certificeringssysteem uitgewerkt voor meststoffen die bruikbaar zijn in de biologische landbouw.
  Het spreekt vanzelf dat Certisys de dienst grondstoffen van het Ministerie van de Middenstand en Landbouw niet vervangt.  Certisys gaat enkel controleren of, en certificeren dat, de meststoffen conform zijn met de bioregelgeving en bruikbaar zijn in de biologische landbouw.  Dit gebeurt op vrijwillige basis.
  Biologische producenten krijgen zo een duidelijke waarborg i.v.m. de conformiteit van de meststoffen t.o.v. de Verordening BIO 834/07.