Sancties en beroepsprocedure

Het controle- en certificatiesysteem is gebaseerd op het identificeren van tekortkomingen en het toepassen van aangepaste sancties, terwijl de betrokken marktdeelnemer de tijd krijgt om zich te corrigeren en te verdedigen.

 • Sanctie

  De ernst van de sector waarborgen

  Certificatiesysteem Certisys Certificatiesysteem Certisys(pdf)

  "Sanctie": een woord dat altijd onaangenaam klinkt omdat het van kindsbeen af rijmt op straf. Men vergeet daarbij soms dat sancties ervoor zorgen dat men het nauw blijft nemen met de vereisten, en dat is haast nergens zo belangrijk als in de biosector.

  De toepassing van sancties staat borg voor de ernst in de biosector, die evenmin als om het even welke andere sector veilig is voor tekorten en zelfs voor fraude. Wanneer een controleur niet-conforme punten vaststelt en er daaromtrent een verschil van mening is, mag de marktdeelnemer zijn standpunt meedelen. Dat maakt een begin van dialoog mogelijk. Het verslag waarin de niet-conformiteiten worden benoemd, geldt meteen ook als verbintenis om er wat aan te doen: het is van groot belang dat de marktdeelnemer het verslag mee ondertekent, zelfs al maakt hij op het document zelf schriftelijk duidelijk dat hij het er niet mee eens is.

  Een nauwkeurig sanctiebarema

  Op basis van het rapport van de controleur, mee ondertekend door de marktdeelnemer, worden de 'beruchte' sancties getroffen. Het sanctiestelsel is door de overheid wettelijk vastgelegd en de sancties worden bepaald volgens een barema dat rekening houdt met de ernst van de feiten: van een gewone opmerking of vraag om verbetering tot een totaal verbod om producten als bio in de handel te brengen.

  Om een rechtvaardige beslissing te garanderen is in het certificatiesysteem bepaald dat controle en certificatie strikt gescheiden zijn. Ieder heeft zijn rol: een controleur stelt vast, rapporteert, benoemt en neemt voorzorgsmaatregelen als het product niet bio is. Maar hij neemt geen beslissing wat sancties betreft. De certificatieverantwoordelijke neemt de beslissingen rond certificering. Ook op dat niveau wordt gegarandeerd dat de genomen beslissingen afgestemd zijn op de omvang van de afwijking, en wel door het feit dat ze niet van één enkele persoon uitgaat: certificering gebeurt door een team dat bestaat uit deskundigen.

  Wanneer een marktdeelnemer van controleorgaan zou veranderen, houdt het nieuwe controleorgaan dankzij de uitwisseling van gegevens rekening met de sancties die zijn toegepast door het vorige controleorgaan. Het toepassen van het sanctiebarema en het rooster van niet-conformiteiten is bedoeld om de marktdeelnemers te laten evolueren naar een correcte toepassing van de regels, niet om hen te straffen – ook al is het soms noodzakelijk loten of percelen te declasseren.

  Opmerkingen:

  Gewone opmerking: een gewone opmerking wordt gebruikt bij een kleine onregelmatigheid of tekortkoming die duidelijk geen opzet vanwege de marktdeelnemer inhoudt.
  Vraag om verbetering: een vraag om verbetering preciseert de vastgestelde onregelmatigheid, de verwachte verbetering en de termijn waarbinnen die verbetering een feit moet zijn.
  Vraag om verbetering met schriftelijk engagement: zelfde toepassing als een vraag om verbetering maar met een schriftelijke verbintenis ondertekend door de marktdeelnemer.

  Waarschuwing:

  Een waarschuwing gaat gepaard met de vermelding van de sanctie die zal worden toegepast als de marktdeelnemer er geen rekening mee houdt. Een vraag om verbetering waarop binnen de vastgelegde termijn niet is ingegaan, wordt altijd gevolgd door een waarschuwing.

  Verscherpte controle:

  • Tot verscherpte controle wordt stelselmatig beslist wanneer men een waarschuwing heeft moeten geven. De kosten voor de verscherpte controle zijn ten laste van de marktdeelnemer.

  Declasseringen en schorsingen:

  Declassering perceel: declassering van een bepaald perceel voor een bepaalde tijd.
  Declassering lot: definitieve declassering van een bepaald productiegedeelte.
  Schorsing product: verbod voor de marktdeelnemer om een bepaald producttype voor een bepaalde tijd op de markt te brengen met vermeldingen die verwijzen naar de biologische productiemethode.
  • Schorsing bedrijf: verbod voor de marktdeelnemer om alle producten voor een bepaalde tijd op de markt te brengen met vermeldingen die verwijzen naar de biologische productiemethode..

  Sancties van algemeen belang

  Dat er zo veel instanties en stappen voorafgaan aan het beslissen tot een sanctie, garandeert dat die beslissing zo rechtvaardig mogelijk is, zowel voor de marktdeelnemer als voor de consument. Sancties laten de marktdeelnemer zelf toe zich bewust te worden van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid maar schudden ook de andere marktdeelnemers en de verbruikers wakker.

  Sommige beslissingen kunnen voor de marktdeelnemer zware gevolgen hebben, maar als die sancties niét zouden worden getroffen en het publiek lucht zou krijgen van die straffeloosheid, dan zou de economische weerslag nog zwaarder zijn voor de hele sector en zou er ook sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Marktdeelnemers die de BIO-beginselen niet goed toepassen, brengen niet alleen zichzelf in moeilijkheden maar stellen de hele sector in een kwaad daglicht.

 • Beroepsprocedure

  De interne beroepsprocedure bij Certisys

  Certisys stelt een interne beroepsprocedure voor die kan voorafgaan aan eventuele administratieve stappen bij het betreffende ministerie van landbouw. De marktdeelnemer kan een aangetekend bezwaarschrift indienen binnen 14 dagen  vanaf het verzenden van de opschortings- en/of intrekkingsbrief.

  Een intern comité, bestaande uit de verantwoordelijkenvan meerdere diensten bij Certisys, komt dan bijeen om het beroep te bestuderen. Indien de beslissing wordt herzien ten gevolge van bijkomende elementen die de marktdeelnemer heeft aangedragen, wordt dit hem meegedeeld binnen de 15 dagen, in overleg met de bevoegde overheid.