Controle en certificering

Certisys is een controle- en certificatieorgaan. Het certificeren van een bioproduct verloopt in vijf fasen: informatie, toepassing van de biologische landbouwpraktijken, verbintenis, controle en certificatie. De laatste twee stappen volgen op elkaar maar zijn wel degelijk van elkaar onderscheiden: ze gebeuren door verschillende teams binnen het certificatieorgaan.

 • Controle

  Certificatiesysteem Certisys Certificatiesysteem Certisys(pdf)
  Informatievergaring, onderzoek, controle van de overeenstemming met de regelgeving

   

  De controle bestaat erin dat men de gegevens verzamelt die noodzakelijk zullen zijn om een beslissing te nemen en om te evalueren of het product conform is met de norm. De controle wordt uitgevoerd door een team dat los staat van de ploeg die zich met de certificering bezighoudt.
  Er zijn verschillende soorten onderzoekscontroles:

  1. De erkenningscontroles: zijn bedoeld om grondig te evalueren of de betrokken marktdeelnemer in staat is een activiteit te ontplooien die voldoet aan de biologische regelgeving. De controleur verduidelijkt dan ook wat de bioverordening verwacht. Deze controles kunnen uitmonden in het opstellen van een omschakelingsattest (voor landbouwers) of een biologisch certificaat (voor de andere marktdeelnemers).

  2. De jaarlijkse controles op het terrein zijn bedoeld om grondig te evalueren of de marktdeelnemer overeenkomstig de biologische verordening werkt. De controleur bezoekt de productie-eenheden en controleert de administratieve gegevens. Deze controles kunnen uitmonden in de hernieuwing van het biologisch certificaat.

  3. De bijkomende controles bovenop de jaarlijkse terreincontroles zijn noodzakelijk wanneer de jaarlijkse controle niet volledig kan worden verricht in één enkel bezoek.

  4. De onverwachte controles gebeuren op basis van een risicoanalyse, die bedoeld is om te bepalen welke marktdeelnemers aan dergelijke controles onderworpen moeten worden. Deze controles gebeuren meermaals per jaar.

  5. De verscherpte controles na een onregelmatigheid die werd vastgesteld bij een voorgaande controle en die specifiek moet worden opgevolgd. Een verscherpte controle vindt plaats binnen de toepassing van het sanctiebarema.

  De controleurs stellen controleverslagen op die aan het certificatieteam worden bezorgd. Dat team bestaat uit een verantwoordelijke en meerdere deskundigen, zodat de nodige competenties aanwezig zijn om een onpartijdige beslissing te waarborgen. Het team komt meermaals per week samen om na te gaan of er overeenstemming is tussen de vastgestelde situatie en de vastgelegde normen en daarna te beslissen over aangepaste sancties.

 • Certificatie

  Toekenning van een vergunning om te verkopen binnen de biobranche

  Certificatie is niets anders dan het afleveren van een vergunning om producten onder de biologische noemer te verkopen als het productiesysteem voldoet aan de geldende regelgeving. Concreet ontvangt de marktdeelnemer een certificaat waarop staat dat een product in de handel mag worden gebracht onder de vermelding "afkomstig uit de biologische landbouw" en met verwijzing naar de naam en het codenummer van het controleorgaan.

  Bij afwijkingen van de normen is het de certificatiedienst die beslissingen neemt over eventuele maatregelen ('sancties', intrekking van het certificaat, …) die moeten worden getroffen om de marktdeelnemer naar totale conformiteit op weg te helpen. Dergelijke maatregelen staan altijd in verhouding tot de vastgestelde onregelmatigheid en zijn noodzakelijk om te garanderen dat alle producten die met verwijzing naar de biologische landbouw in de handel komen, ook werkelijk biologisch zijn.