Historiek

Certisys is al sinds de jaren '80 actief in controle en certificatie van de biologische landbouw in België en mag dus prat gaan op vakkennis. Onze onderneming is niet alleen de oudste die in dit domein professioneel actief is in België, maar is in dit land ook de grootste wat het aantal marktdeelnemers en controles betreft. Met 100% engagement voor bio is het aanvankelijk gedachtegoed nog geen procent verflauwd. De toekomstige evolutie ziet Certisys met vertrouwen en overtuiging tegemoet.

  • 2014

   Meer dan 30 jaar geleden ontstond een groep pioniers met een passie voor aarde, een team van specialisten die ervan overtuigd waren dat de bodem en het gebruik ervan beschermd moesten worden.

   Toentertijd telde België amper een twintigtal biolandbouwers. De biologische landbouwpraktijken waren nog niet geharmoniseerd, de lastenboeken en normen stonden in hun kinderschoenen, van garantie was nog geen sprake.

   Meerdere organisaties hielden zich met bio bezig: Nature & Progrès Belgique, VELT en ASBLAB, dat nog in de loop van de jaren 80 zou verdwijnen.

   Oprichting van de Nationale Unie van de Biologische Landbouw (NUBILA - UNAB), een syndicaat dat specifiek in het leven is geroepen voor de belangenverdediging van biologische landbouwers.

   Erkenning van Probila, de beroepsvereniging van verwerkers en verdelers van producten uit de biologische landbouw, door de Raad van State.

   Parallel met het ontstaan van deze beroepsverenigingen, komt er in het begin van de jaren ?80 een gespecialiseerde afdeling biologische groenteteelt binnen de vzw CRABE (Coopération, recherche et animation du Brabant wallon de l'Est).

   CRABE start met de vzw CARAB (Centre d'Animation et de Recherche en Agriculture Biologique) om biologische landbouwers advies te verstrekken en omkadering te geven.

   CRABE zet eveneens opleidingen in biologische landbouw op het getouw, naast een controlesysteem voor de particuliere labels.

   Samenwerking van CRABE met onder meer Nature & Progrès Belgique en de ACAB (Association des Conseillers indépendants en Agriculture biologique) in Frankrijk voor controles van marktdeelnemers die het label Nature & Progrès hanteren.

   Nature & Progrès organiseert voor de eerste keer de beurs Valériane in Namen, die een internationaal trefpunt wil zijn voor biologische voeding en praktische ecologie.

   Er komen particuliere lastenboeken en labels in België, bedoeld om zowel de biologische landbouw erkenning te verlenen als de benaming ervan in ons land te beschermen.

   In die tijd bestond er nog geen enkele officiële regelgeving. Het waren organisaties en beroepsverenigingen die als eerste particuliere labels lanceerden, gebaseerd op lastenboeken die door hun leden waren uitgewerkt om zowel producenten als consumenten een teken van erkenning voor de biologische landbouw te geven.

   Controlecommissies werden samengesteld om na te gaan of de lastenboeken keurig werden toegepast door de marktdeelnemers die het label hanteerden.

   De twee beroepsorganisaties van de landbouwers, UNAB-NUBILA, en die van de verwerkers en verdelers, PROBILA-UNITRAB, deponeren Biogarantie® als gezamenlijk merk. Bedoeling van het merk was een gemeenschappelijk label te worden voor alle Belgische bioproducten, een bindteken tussen de verschillende reeds bestaande lastenboeken.

   De gelijknamige vzw Biogarantie wordt opgericht om het merk verder te beheren. De vzw wordt tegelijk ook een koepel voor de verenigingen in de biosector, een overlegorgaan en een gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de sector en aanspreekpunt voor de overheid.

   Het ministerie van landbouw houdt tussen 1987 en 1988 een enquête bij de biologische landbouwers en telt er in die tijd 47 in Wallonië ? op een totaal van 106 voor heel België.

   Voor de eerste keer wordt in Duitsland BIOFACH georganiseerd, de Europese handelsbeurs voor biologische en natuurlijke producten: de Stadthalle van Ludwigshafen ontvangt 197 exposanten en 2500 bezoekers.

   biofach

   De Europese Raad keurt de Europese bioverordening 2092/91 goed, het resultaat van de stappen die zijn ondernomen om de biologische landbouw via regelgeving te erkennen in de lidstaten en een bevestiging van de wil om over het begrip biologische landbouw duidelijkheid te verschaffen in de ogen van de verbruiker. De verordening brengt relatieve harmonisering op Europese schaal, ondanks specifieke nationale accenten. In dit stadium slaat de verordening alleen op plantaardige productie en heel wat aspecten van de productie blijven nog ongedefinieerd, missen nauwkeurigheid of moeten het zonder technische modaliteiten stellen.

   Een van de gevolgen van de goedkeuring van een verordening voor de biologische productie is dat iedere productie die de benaming 'biologisch' wenst te dagen, zich aan een controle moet onderwerpen.

   Blaise Hommelen sticht op 26 oktober 1991 de bvba ECOCERT BELGIUM om de handschoen op te nemen en betrouwbare en geloofwaardige controle en certificering voor de biologische landbouw uit te bouwen, zodat de marktdeelnemers hun producten optimaal kunnen valoriseren en de verbruikers zeker kunnen zijn van de herkomst en de kwaliteit van wat ze kopen. Hij vestigt een maatschappelijke zetel in Brussel en een bedrijfszetel in Geldenaken.

   Dat jaar worden over heel België al 60 marktdeelnemers gecontroleerd.

   Contract tussen ECOCERT BELGIUM en de Europese Commissie om mee te werken aan het uitwerken van de verordening EEG 2092/91.

   Officiële erkenning van ECOCERT BELGIUM in België op 19 september 1992.

   De Europese bioverordening is een feit.

   Iedere lidstaat stelt aan de Commissie en aan de andere lidstaten de erkende particuliere en officiële openbare controlesystemen voor, evenals de instanties die de controles verrichten en de vereisten van de relevante norm van de reeks EN 45000 naleven.

   Alle lidstaten van de Europese Unie erkennen de controles die door Certisys worden verricht.

   Aanwerving van de eerste werknemers in Geldenaken, uitbouw van een secretariaat.

   Versterking van de vennootschap en specialisatie van de controles (landbouwers, verwerkers).

   Patrice Baillieux wordt aangesteld als voorzitter van de raad van advies.

   ECOCERT BELGIUM controleert meer dan 300 marktdeelnemers.

   Accreditatie ISO 17020 (voorheen EN45004) door Belac (093). Een soort "gids" opgesteld in het ruimere kader van lSO, een document dat een aantal vereisten vastlegt met betrekking tot de samenstelling en de werking van organen, in het bijzonder met betrekking tot onpartijdigheid, organisatie en bekwaamheid.

   De website www.ecocert.be wordt op het wereldwijde web gezet.

   Oprichting van de organisatie BioForum Nationaal, die de rol van 'koepel' overneemt die tot dan toe is opgenomen door de vzw Biogarantie: die gaat zich als eigenaar van het merk toeleggen op het beheer van het label Biogarantie®.

   De bedrijfszetel van ECOCERT BELGIUM verhuist van Geldenaken naar Walhain.

   Er komt een databank voor marktdeelnemers.

   Toegang tot de databank SANITEL, het Belgisch informaticasysteem voor het identificeren, registreren en volgen van dieren in de veeteelt (runderen, schapen, geiten, hertachtigen, gevogelte).

   De beurs BIOFACH wordt voor het eerst in Nuremberg georganiseerd, met 1276 exposanten en meer dan 21000 bezoekers.

   certisys Biofach 2014

   Officiële uitbreiding van de Europese bioregelgeving tot dierlijke productie.

   Erkenning van ECOCERT BELGIUM in Luxemburg op 13 september.

   ECOCERT BELGIUM controleert meer dan 700 marktdeelnemers.

   Harmonisering van het sanctiebarema tussen de controleorganen, op initiatief van het landbouwministerie.

   Eerste editie van Ecocert informeert.

   Oprichting van de Ivzw CertiBioNet.

   Erkenning van ECOCERT BELGIUM voor producten met bestemming Japan (JAS) en voor het NOP (onrechtstreekse certificering).

   Regionalisering van de landbouwbevoegdheden: Bioforum Nationaal valt uiteen in twee gewestelijke organisaties: Bioforum Vlaanderen en Bioforum Wallonie.

   Opening van een kantoor in Gent, ondergebracht in het GEC (Gents Ecologisch Centrum).

   BioForum wordt de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding.

   Eerste 'Bioweek'.

   Het CEB (Comité d'Essais Bio) wordt het proefcentrum voor de biosector.

   ECOCERT BELGIUM begint met controle en certificatie in derde landen.

   Gebruik van het logo CertiBio® om aan te geven dat we behoren tot het netwerk CertiBioNet.

   Partner van Promag voor het programma Eurepgap.

   Medewerking aan het programma Vegaplan.

   Publicatie van het Ecogarantie lastenboek voor het certificeren van reinigingsproducten en cosmetica met Ecogarantie®.

   Samenstelling van de databank « organicxseeds » met al het biologisch zaaigoed en aardappelpootgoed dat beschikbaar is op het Belgisch grondgebied.

   Eerste team-building op vraag van het personeel.

   ECOCERT BELGIUM telt 20 werknemers.

   Bovenop de maandelijkse teamvergadering wordt de eerste administratieve teamvergadering gehouden, specifiek voor het administratief personeel.

   Marie-Pierre Darchy wordt aangesteld tot voorzitster van de raad van advies.

   Samenwerking met Max Havelaar voor de controle van fairtrade-producten.

   ECOCERT BELGIUM controleert meer dan 900 marktdeelnemers.

   Een nieuwe verordening met betrekking tot biologische productie en etikettering van biologische producten nieuwe Verordening (EG) wordt opgesteld door de Europese Raad van landbouwministers.

   Naamsverandering: ECOCERT BELGIUM wordt CERTISYS bvba op 1 maart 2007.

   De nieuwsbrief Ecocert informeert wordt herdoopt tot « Certisys informeert ».

   De vennootschap telt 24 werknemers.

   Eerste opendeurdag te Walhain in juni.

   Ontwikkeling van een controlesysteem op basis van risicoanalyse.

   Lancering van het concept CERTISYS op weg als gevolg van de teambuilding en bedoeld om op een transversale manier de uitwisseling tussen de diensten, de Visie/Opdracht van de onderneming en haar werking te verbeteren.

   Opendeurdag op het kantoor van CERTISYS in het GEC te Gent in juni.

   CERTISYS controleert meer dan 1000 marktdeelnemers en stelt 31 werknemers te werk.

   Eerste 'Bioweek' in België.

   Het Waalse kantoor van CERTISYS verhuist van Walhain naar Bolinne. Het wordt ook groter: van 200 naar 400 m2. De geografische ligging blijft centraal, helemaal in het midden van België.

   Eerste tevredenheidsenquête bij de marktdeelnemers.

   Voorstelling van het zelfcontrole-systeem aan de marktdeelnemers, met Vinçotte Procerviq als partner.

   Patrice Baillieux wordt benoemd tot voorzitter van de raad van advies, Marie-Pierre Darchy tot ondervoorzitster.

   Voor het eerst wordt de elektronische checklist gebruikt tijdens controles.

   Het biologisch logo van de EU wordt op 1 juli 2010 verplicht voor alle biologische voedingsmiddelen die binnen de Europese Unie voorverpakt worden.

   Erkenning van het Biogarantie-lastenboek in de horeca door het Waals Gewest.

   Organisatie van een informatiedag voor marktdeelnemers over bio exporteren naar de V.S.

   CERTISYS controleert meer dan 1600 marktdeelnemers en telt 34 personeelsleden.

   Nieuw CERTISYS® logo in combinatie met een handleiding voor het gebruik ervan, het Logobook.

   Erkenning van het Biogarantie-lastenboek in de horeca door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

   Organisatie van een informatiedag voor marktdeelnemers over pesticidenresidu's in de biologische landbouw.

   Oprichting van Biowallonie.

   Certisys controleert meer dan 1000landbouwers in België!

   Deelname van CERTISYS aan het evenement Be Slow Food in de Ateliers des Tanneurs te Brussel.

   Deelname aan Fairtrade@work van Max Havelaar en overhandiging van een 3-sterren Havelaar.

   CERTISYS heeft een nieuwe website.