Starten met BIO

U wenst uw biologische producten te laten certificeren en gebruik te maken van het Europees bio-logo? Klaar voor de omschakeling? Doe de test!
Hieronder vindt u de zes te volgen stappen om met bio te beginnen.

 • De zes stappen

  Hoe kan u zich laten BIO certificeren?

  Deze stappen beschrijven de werkwijze die elke marktdeelnemer moet ondernemen met het oog op een aanvraag om de term 'biologisch' te mogen gebruiken in het kader van de EU regelgeving n° 834/2007 en de uitvoeringsbesluiten daarbij en van de gewestelijke besluiten over de biologische productie en om het Biogarantie-logo te mogen gebruiken.

  Hieronder vindt u algemene informatie om met BIO te starten en links specifieke informatie per type activiteit. Alle nuttige documenten vindt u op de formulierenpagina en al onze tarieven zijn online.

  Welk type marktdeelnemer bent u?

  Alvorens het bio-certificeringsproces aan te vatten, is het van belang dat u uw activiteit en het soort marktdeelnemer dat u bent goed bepaalt:

  • Landbouwer : dit zijn marktdeelnemers die hun activiteiten op de boerderij willen aanmelden (polycultuur, veeteelt, groententeelt, fruitbomen (+kerstbomen), groenbemesting, braakliggende percelen, paddestoelen en natuurreservaten).
  • Bereider : dit zijn marktdeelnemers die grondstoffen aankopen en verwerken alvorens ze in als BIO te verkopen. Slachthuizen behoren tot deze categorie.
  • - Herverpakker : deze marktdeelnemers kopen de producten aan en wijzigen de verpakking. Vervolgens verkopen ze deze producten als BIO.

   - Etiketteerder : Deze marktdeelnemers brengen een etiket met hun naam aan op reeds verpakte producten. De naam van de fabricant staat niet vermeld op dit etiket.

   - Bulk aankoop : Voor marktdeelnemers die bulk producten of producten in niet gesloten verpakkingen aankopen en ze verhandelen in dezelfde bulkverpakking (melk, meel, enz.).

  • Kleinhandelaar : dit zijn marktdeelnemers die enkel producten verkopen aan de eindconsument en die de bio producten niet zelf produceren, bereiden, importeren of verdelen.
  • BULK : dit zijn marktdeelnemers die producten verkopen in niet gesloten verpakkingen of in bulk zonder voorverpakking en deze producten verder verkopen in dezelfde verpakking (fruit en groenten, kaas, versneden fijnkost en pizza's, graanproducten, brood en droge vruchten verpakt in een zak).

  • Verdeler : deze marktdeelnemers kopen en verkopen de producten zonder de verpakking noch de etikettering te wijzigen. Zij hebben een handels-, verdelings- of groothandelsactiviteit.
  • Importeur : marktdeelnemers die producten van buiten de EU importeren (volgens de verordening EU n°834/2007).
  • Grootkeuken-diensten: de bereiding van biologische producten in restaurants, ziekenhuizen, kantines en andere soortgelijke levensmiddelenbedrijven op de plaats van verkoop of levering aan de eindgebruiker.
  • Multi-activiteiten : deze marktdeelnemers hebben verschillende activiteiten (bv. herverpakker + etiketteur).
  • 6 Controles
  • 5 BIO verkoop step
  • 4 Certificering step
  • 3 Dossier
   step
  • 2 Kennisgeving
   step
  • 1 Informatie
   step

  Infomatie verzamelen

  Neem contact op met Certisys om een informatiepakket te ontvangen, daarin zitten o.m. modelcontracten, de tarieven, de geldende regelgeving, enz. Informeer u over de Europese en gewestelijke reglementering rond biologische productie en andere wettelijke vereisten rond voedselveiligheid etc... Een FAVV-aansluiting is verplicht om bio certificatie te kunnen behalen.
  Bent u landbouwer? Vraag dan informatie bij de instanties die actief zijn rond biologische landbouw: beroepsverenigingen, consulenten voor biologische landbouw, proefcentra, enz.

  Kennis en verbintenis

  Stuur ons de aangifte van activiteit terug.
  Vul twee contracten in, onderteken ze en stuur ze met de post naar Certisys.
  vergeet uw BTW-nummer niet en uw inschrijving bij het FAVV.
  Bent u landbouwer? Stuur ons dan ook de aangifte van percelen en de oppervlakteverklaring met de fotoplannen.
  Belangstelling voor het gebruik van het Biogarantie-logo?

  Opening van uw dossier

  Na ontvangst van de aangifte van activiteit en beide ondertekende contracten, legt een auditeur van Certisys, binnen de 30 kalenderdagen, met u een afspraak vast voor een eerste controlebezoek (= erkenningscontrole).
  U krijgt dan een marktdeelnemersmap.
  Tijdens de erkenningscontrole worden alle punten van de biologische regelgeving die op uw bedrijf van toepassing zijn overlopen met uw auditeur; ze worden opgenomen in een controleverslag/checklist, bijvoorbeeld: een beschrijving van uw activiteiten, de aard en de herkomst van uw grondstoffen, of uw installaties conform zijn met de regelgeving, enz.
  Het is mogelijk dat er stalen worden genomen als er twijfel bestaat over de conformiteit van de productiewijze. De stalen worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. Van dan af moet ieder jaar een grondige controle van alle bedrijfssites gebeuren.
  De facturen voor controles en certificering worden opgemaakt op basis van de geldende tarieven die vastgelegd zijn door de overheid. Er worden twee facturen per jaar verzonden, los van de controlebezoeken.

  Certificering

  Na de controle legt de auditeur zijn verslag voor aan de certificatiedienst, die volkomen onafhankelijk een beslissing neemt.
  Is de productie conform, dan wordt u een certificaat toegestuurd, dat 15 maanden geldig is en waarop de lijst staat met gecertificeerde producten, percelen of dieren. Afhankelijk van uw aanvraag zit er bij uw certificaat al dan niet een Biogarantie®-attest.
  Zijn er niet-conformiteiten vastgesteld, dan wordt de beslissing om een certificaat uit te reiken genomen op grond van een sanctierooster en een sanctiebarema zoals vastgelegd door de overheid.
  U ontvangt dan een sanctiebrief waarin u wordt aangespoord om de niet-conformiteit in orde te brengen. In het kader van een kwaliteitssystem is het van belang een positieve relatie uit te bouwen door corrigerende maatregelen op te leggen die in verhouding staan tot de vastgestelde afwijkingen.

  BIO verkoop

  U mag onder de term 'bio' alleen de producten verkopen die als zodanig zijn opgenomen in uw certificaat.
  Bent u landbouwer? Dan geeft Certisys u de toelating gebruik te maken van de term 'biologisch' wanneer de omschakelingsperiode achter de rug is. Een omschakelingsattest is beschikbaar voor het eerste omschakelingsjaar, evenals een omschakelingscertificaat voor het tweede jaar, dat toelaat die producten officieel te verkopen.
  Wenst u het Biogarantie-logo op uw producten te gebruiken?

  Onverwachte controles

  Onverwachte controles: De controleur van CERTISYS begeeft zich ook op het terrein om de omgeving te inspecteren, het verloop van de proces. De auditor gaat na of elk product - gekweekt, geëxporteerd, geïmporteerd, behandeld, gestockeerd, verpakt of getransporteerd - ofwel op de markt gebracht wordt, conform is volgens de regionale, nationale, communautaire en/of internationale regels voor de biologische landbouw.
  Versterkte controles: Steekproefcontroles worden bepaald door een risico analyse.

 • Biologische landbouw

  Wat betekent biologische landbouw?

  De biologische landbouw is een productiewijze die de nadruk legt op het hanteren van biologische of mechanische landbouwtechnieken in plaats van synthetische chemische producten te gebruiken: "Biologische landbouw is een holistisch productiebeheersysteem dat de gezondheid van het agrosysteem bevordert, met inbegrip van de biodiversiteit, de biologische cycli en de biologische bodemactiviteit. Dit systeem geeft de voorkeur aan beheerpraktijken eerder dan aan productiemethodes van externe herkomst, rekening houdend met het feit dat plaatselijke systemen zich moeten aanpassen aan de streekomstandigheden. In die optiek worden teeltmethoden, biologische en mechanische methoden in de mate van het mogelijke met voorkeur boven synthetische producten gebruikt om alle specifieke functies van het systeem te vervullen" (Commissie van de Codex alimentarius, FAO,1999; vertaling).

  De definitie van biologische landbouw door BioForum Vlaanderen.

  'Bio', een beschermde benaming?

  Het gebruik van de term 'bio' of 'biologisch' is bij wet beschermd. Elke marktdeelnemer die producten als biologisch in de handel brengt, moet bijgevolg gecontroleerd worden door een erkende instantie en de bijdrage betalen die is vastgelegd in het tarief dat door het Vlaams Gewest is goedgekeurd. Certisys is erkend voor het verrichten van controles van biologische producten in België en het Groothertogdom Luxemburg.

  Wat zijn de beginselen van de bio landbouw?

  ble></p>
<p align =

  • De biodiversiteit binnen het systeem vergroten;
  • De biologische bodemactiviteit vergroten;
  • De bodemvruchtbaarheid op lange termijn behouden;
  • Het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen beperken door de bodem te verrijken met voedingsstoffen afkomstig van de recyclage van plantaardig en dierlijk afval;
  • Grondstoffen gebruiken binnen georganiseerde lokale landbouwsystemen;
  • Bodem, water en lucht op een redelijke manier gebruiken en elke vorm van verontreiniging die uit landbouwpraktijken kan voortkomen beperken;
  • De biologische producten verwerken door een aangepaste bereidingswijze te kiezen om de biologische integriteit en de wezenlijke eigenschappen van het product in alle stadia van de productie te vrijwaren
  • .

  Voor plantaardige biologische productie is het van belang dat de teelt grondgebonden is; daarnaast is elk gebruik van synthetische chemische meststoffen en pesticiden verboden.
  Voor dierlijke biologische productie mogen geen groeiversnellers en preventieve geneesmiddelen worden gebruikt. Daarnaast spelen het welzijn, de voeding en de huisvesting van de dieren een belangrijke rol. Genetisch gewijzigde organismen (GGO's) mogen in geen geval worden gebruikt. Omschakelingsperiode.

  Beginselen van de Biologische landbouw IFOAM Beginselen van de Biologische landbouw IFOAM(pdf)
  Hoe lang duurt de omschakelingsperiode ?

  Met uitzondering van landbouwers, die een omschakelingsperiode van 2 à 3 jaar moeten doormaken, mag u uw biologische producten verkopen zodra uw activiteit gecertificeerd is, voor zover ze conform zijn met de regels die zijn vastgelegd in de verordeningen (EU).