Internationaal project

Bent u producent, verwerker of uitvoerder van bioproducten buiten Europa? Wenst u in alle vertrouwen uw producten op de Europese markt te verkopen? Dankzij zijn internationaal netwerk kan Certisys u daarbij een helpende hand reiken.

 • De zes stappen

  Welke zijn de landen erkend door de EU Commissie?

  De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met voor gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen . In deze lijst staan de landen en productcategorieën vermeld waarvoor deze controleorganen erkend zijn. De lijst werd gepubliceerd in de Verordening (EU) 1235/2008 bijlage IV en wordt regelmatig aangepast.

  Certisys maakt deel uit van deze erkende controleorganen en zorgt voor certificering van alle plantaardige niet-verwerkte biologische producten en van verwerkte landbouwproducten bestemd voor de menselijke voeding in 13 landen : Benin, Burkina Faso, Burundi,Congo, Kameroen, Ghana, Ivoorkust, Oeganda, Mali, Rwanda, Senegal, Tanzanië en Togo. Op de uitgevoerde producten wordt een codenummer aangebracht dat naar Certisys verwijst, bijvoorbeeld SN-BIO-128 voor producten uit Senegal.

  Ingevoerde bio producten moeten steeds vergezeld gaan van een lotcertificaat. De van kracht zijnde regelgeving vindt u in bijlage IV van Verordening 1235/2008.

  Certisys werd ook door Zwitserland erkend voor de invoer van producten uit deze 12 landen. U vindt Certisys op de lijst met de door Zwitserland erkende controleorganen.

  Hoe zich BIO laten certificeren?

  "Bio" gecertificeerde producten op de markt brengen houdt in dat de hele productieketen gecontroleerd werd van de teelt of pluk van de landbouwgrondstoffen tot de uitvoer van het product. U vindt alle nuttige formulieren en onze tarieven op onze site. Practical guide - International certification (outside of the EU) Practical guide - International certification (outside of the EU)(pdf)

  • 6 Hercertificering
  • 5 Certificatie
   step
  • 4 Audit
   step
  • 3 Bio systeem plan
   step
  • 2 Aanvraag step
  • 1 Informatie step

  Informatie

  De eerste stap in het certificatieproces is het verzamelen van de vereiste gegevens. Voor de Europese markt: CertisysStandardNonEUBook1 CertisysStandardNonEUBook1(pdf) Certisys Standard Non EU Book2 Certisys Standard Non EU Book2(pdf) Comparison Certisys Standard EU Regulations Comparison Certisys Standard EU Regulations(pdf) , Voor de Amerikaanse markt: het NOP (normen V.S.) of internationale biomerken Certisys NOP certification system (EN) Certisys NOP certification system (EN)(pdf) Engagement voor leden van de groep Engagement voor leden van de groep(pdf) Bekijk de tarieven en vul de formulieren in

  Aanvraag

  Vervolgens stuurt u de controleaanvraag naar Certisys, met de projectbeschrijving.

  Aanvraag voor controle en certificatie (Engelse versie) Aanvraag voor controle en certificatie (Engelse versie)(pdf)

  Biologisch Systeem Plan (BSP)

  Wij vragen u om uw productie-systeem en de maatregelen die genomen zijn te beschrijven om een goed beheer van de biologische productie na te leven door het invullen van het Organic System Plan document. Dit is een beheersplan tussen u en CERTISYS die alle aspecten van de landbouwproductie of de bereiding bevat. Dit plan moet worden vastgesteld, gewijzigd en gevalideerd door middel van een dialoog tussen u en CERTISYS. Die moet worden aangepast aan de specifieke kenmerken van elk project.

  Audit

  Tijdens het inspectiebezoek stellen onze auditeurs een verslag op over de genomen maatregelen om de biologische productieregels na te leven. Daarna wordt u op de hoogte gebracht van eventuele onregelmatigheden, van de toe te passen corrigerende maatregelen en desgevallend van de sanctie die wordt opgelegd in verhouding tot de aard van het probleem.

  Certificatie

  Na een grondig onderzoek van uw dossier door de certificatiedienst wordt uw project gecertificeerd als het advies gunstig is. U ontvangt dan een certificaat dat gedurende 15 maand geldig is vanaf de uitgiftedatum, samen met de detailgegevens over uw verschillende producties die in de biologische landbouw gecertificeerd zijn. Certisys kan u helpen met het overmaken van uw dossier aan de nationale overheid om de importvergunning in de Europese Unie op grond van artikel 33 van verordening 834/07 te krijgen (afwijkende regeling). Dankzij de certificatie en de audits van het internationaal erkende orgaan Certisys krijgt u toegang tot de markt. Hebt u informatie nodig, dan kunnen wij u helpen dankzij ons netwerk en onze relaties met de overheden die de vergunningen toekennen. Productieprogramma buiten de Europese Unie (pdf)

  Toezicht en jaarlijkse hercertificering

  Elk jaar wordt u gevraagd om uw 'Notificatie' en uw 'Organic System Plan' bij te werken, om ons in de loop van het jaar te informeren over alle veranderingen in uw project management. U ontvangt een aangepast bijdragerekening om de controles van uw project voort te zetten.

  Wat behelst de controle?

  pays tiers

  De controles, verricht door een auditeur van Certisys, behelzen onder meer:

  • nagaan of de projectbeschrijving overeenstemt met het bezoek aan de verschillende productiesites, zowel wat de bewerkte oppervlaktes, de herkomst van het plantaardig materiaal en de technische procedure betreft als met betrekking tot administratieve registratie en traceerbaarheid van oogsten.
  • de herkomst van de certificaten voor de grondstoffen,
  • de opslagplaatsen ,
  • de maatregelen om gangbare en biologische producten gescheiden te houden,
  • de recepten en verwerkingsprocessen ,
  • de verpakkingsmaterialen en de etikettering.
  • Bemonstering kan gebeuren op elk moment in het productieproces (van bodem via alle tussenstadia tot afgewerkt product) indien er twijfels zijn over de conformiteit van de productiewijze. De analyse van de stalen gebeurt door een erkend laboratorium.

  Welke soorten controle?

  Er bestaan meerdere soorten controles:

  • Een jaarlijkse controle: het programma moet ieder jaar minstens 1 keer per 12 maanden geïnspecteerd worden.
  • Een bijkomende controle (op kosten van de klant) kan plaatsvinden indien uw project in de loop van het jaar aanzienlijke wijzigingen zou ondergaan of als we over onmisbare bijkomende informatie moeten kunnen beschikken.
  • Onverwachte controles op basis van risicoanalyses.
  Een groepscertificatie?

  Om de controlekosten te drukken is het mogelijk zich te baseren op een intern controlesysteem dat is opgezet door de producentengroep. In dat geval verricht Certisys de controle op de interne controle. De interne controle bestaat in de eerste plaats in een BIO technische omkadering van de producenten (kennisverspreiding), in een identificatie van de producenten en de percelen en in nagaan of de vereisten van de biologische landbouw worden nageleefd.

  Oogst van wilde planten

  Wilde gewassen die spontaan in natuurgebieden, bossen en landbouwgebieden groeien, met biogarantie verkopen is mogelijk mits:

  • die gebieden gedurende minstens drie jaar voorafgaand aan de oogst niet zijn onderworpen geweest aan behandelingen met andere producten dan degene waarvoor een vergunning bestaat voor gebruik in de biologische productie,
  • de oogst de stabiliteit van de natuurlijke habitat of het behoud van soorten in het oogstgebied niet in het gedrang brengt.
  Etikettering

  Als u wilt verwijzen naar het controleorgaan voor uw producten, volg dan de etiketteringsregels die voor uw geval zijn vastgelegd.